รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ประจำฤดูการผลิต 2560/2561

 
10 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
10 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561 5 มิถุนายน 2561