รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ประจำฤดูการผลิต 2562/2563

 
31  ธันวาคม 2562 15 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
15 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 15 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563