แมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

home


  

ศัตรูและการเสียหาย

การป้องกันกำจัด

1) หนอนกอลาย หนอนจะเข้าทำลายในระยะหน่อ ทำให้อ้อยเกิดอาการยอดแห้งตาย เมื่ออ้อยอยู่ในระยะย่างปล้องหนอนจะเจาะลำต้น และยอดอ้อย

หนอนกอสีชมพู หนอนเข้าทำลายในระยะหน่อ ทำให้ยอดอ้อยแห้งตายเหมือนหนอนกอลาย แต่ในระยะอ้อยย่างปล้องหนอนเจาะเข้าทำลาย ลำต้นอ้อยน้อยกว่าหนอนกอลาย

หนอนกอสีขาว ทำลายใบยอดที่กำลังเจริญเติบโต มีผลทำให้ใบยอดมีรูพรุน ยอดสั้นและแห้งตาย ในระยะอ้อยย่างปล้องหนอนจะเข้าทำลายส่วนเจริญเติบโต ทำให้ลำอ้อยแตกหน่อข้าง เรียกว่า ยอดพุ่ม 

อ้อยเขตอาศัยน้ำฝน หรืออ้อยข้ามแล้ง

เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน และพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ไซเพอร์เมทริน 15 % อีซี. อัตรา 15 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วันต่อครั้ง

อ้อยเขตที่ให้น้ำได้

ใช้คาร์โบฟูราน 3 % จี อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบนท่อนพันธุ์อ้อยขณะปลูก หรือตอนแต่งตอ สำหรับอ้อยตอโดยโรยข้างกออ้อยทั้งสองด้าน และใส่ซ้ำในอัตราเดิมหรือหลังปลูกหรือสับตอแล้ว 45 วัน

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว

ใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma confusum อัตรา 20,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ทำการปล่อยเมื่ออ้อยมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ปล่อยทุก ๆ 15 วัน จำนวน 7 ครั้ง สามารถลดการทำลายของหนอนกออ้อยลงได้ 70 %

ศัตรูและการเสียหาย

การป้องกันกำจัด

2) ปลวก พบการระบาดตามแหล่งปลูกอ้อยทั่วไป เข้าทำลายอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต เข้าทำลายมาก

เมื่อเกิดความแห้งแล้ง

1. ใช้สารฆ่าแมลงฟิโปรนิล แอสเซ็นต์ 5 % SC อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

2. ถ้าเป็นแหล่งชลประทาน การให้น้ำอ้อยทำให้การทำลายของปลวกอ้อยลดลง

3) ด้วงขี้ควาย พบการระบาดเข้าทำลายอ้อย

ในแหล่งปลูกอ้อยที่มี

การทำปศุสัตว์ควบคู่กันไป ระบาดทุกปีใน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

1. ใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบฟูแรน (ฟูราดาน 3 % ชนิดเม็ด) รองก้นหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่

2. ในแหล่งระบาด ให้พ่นสารฆ่าแมลง คาร์บาริล (เชพวิน 85% ชนิดผง) อัตรา 5 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเวลาเย็น

3. ใช้แสงไฟแบล็คไลท์ (black light) ล่อแล้วทำลาย

4) ด้วงหนวดยาว พบมากในสภาพดินร่วนทราย

1. ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกอ้อย

2. ในแหล่งระบาดใช้สารฆ่าแมลง ซีโอคาร์บ ชนิดเม็ด 2 % อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบนท่อนพันธุ์ตอนปลูก หรือตอนแต่งตอโดยโรยข้างกออ้อยทั้งสองด้าน และใส่ซ้ำอัตราเดิมหลังปลูกหรือสับตอ 45 วัน

 

5) แมลงหวี่ขาวอ้อย ระบาดเข้าทำลายอ้อยตั้งแต่เดือน กรกฏาคม – ตุลาคม

1. ไม่ปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกในไร่อ้อย

2. เมื่อพบเข้าทำลายประปรายควรใส่ปุ๋ยอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยจะสามารถฟื้นตัวเองได้

3. ถ้าตัวอ่อนหรือดักแด้ถูกแมลงเบียนเข้าทำลายมากกว่า 30% ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลง ถ้าต่ำกว่าพ่นด้วย คาร์โบซัลเฟต (พอสซ์ ชนิดน้ำ 20%) อัตรา 50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร