จัดซื้อ จัดจ้าง

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
 
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)  - รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR )
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  8 มิถุนายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 14 รายการ (งบเหลื่อม ปี 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (08 พค.61)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  24 เมษายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อยที่ไม่ใช้สารประกอบตะกั่ว (แบบใช้สารช่วยกรอง) จำนวน 67 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) , เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) ,รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) สารช่วยกรอง , รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) กระดาษกรอง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดโพล (Polarimeter) ยี่ห้อ RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL
ประกาศ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เอกสารประกอบการอบรม  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
 
 

หน้าแรก