มีผู้ชม sugarzone 20 คน

ข้อมูลการผลิต

 

  

  รายงานการผลิต

อ้อยและน้ำตาลทราย

ฤดูการผลิตปี 2564/65

  

รายภาค
เขตคำนวนราคาอ้อย
 

 

รายงานการผลิตฉบับปิดหีบ 63/64

 

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

 

รายงานรายไตรมาส

 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออก

น้ำตาลของประทศไทย

 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ 2564/2565

ดูข้อมูล

 
ฉบับปิดหีบ

 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
   

 
 

   


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

   
   
 

   
 

 

  บริหารบุคคล
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งงตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยยและน้ำตาลทราย
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต 3 นักวิทยาศาสตร์ 3 เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต 2  พร้อมกำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต 3 นักวิทยาศาสตร์ 3 เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต 2  พร้อม กำหนดวันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
   
  ข้อมูลจานด่วน
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2565 (มกราคม-มีนาคม)
  มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กันยายน 2564  เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 – 2561
 

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ตาลทรายว่าด้วยการจหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรพ.ศ. 2564

  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 
  - เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทย (DS 507)
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2564   เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี 2562/63
 

มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562

  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิต ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

   
 จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออ้อยพันธุ์ดี โครงการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีจัดซื้อพันธุ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์โครงการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสาธิตและฝึกอบรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการขยายอ้อยพันธ์ดี ด้วยวิธีจัดซื้อพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสาธิตและฝึกอบรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลค็กรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อโครงการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสาธิตและฝึกอบรม
   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลค็กรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อโครงการขยายอ้อยพันธุ์ดี ด้วยวิธีจัดซื้อพันธุ์  
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (ส่วนกลาง)
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (เขตฯ 5)
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (เขตฯ 7)
 

อ่านต่อ

  กฏหมาย
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานโรงงานน้ำตาลดีเด่น
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562
  ประกาศสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การจัดท้าประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงิน จากการจ้าหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 4) พศ.2560
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้ง หรือขยาย โรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2558
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2558
   
   
 

อ่านต่อ

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล 

อ่านข่าวย้อนหลัง  <ปี 2564>

 


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
 

   
   
 

 

 

download หนังสือ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร

 

คลิกที่นี่

   
  download หนังสือ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน - ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี   คลิกที่นี่
   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
   
   
 
 

 

 

sugarzone thailand

   
   
 

   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

 25  พฤษภาคม  2565

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 
Contract Last Change
19.68s
-0.07
19.84s
-0.07
20.08s
-0.08
19.38s
-0.08
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 
Contract Last Change
563.90s
7.4
548.20s
7.2
539.30s
4.4
532.50s
1.3
 

เอทานอล

 
Contract Last Change
2.160s
unch
2.160s
unch
2.160s
unch
2.160s
unch
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

 

รายงานตลาดน้ำตาลโลกรายวัน

จาก บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net