กลับหน้าแรก

 
 
การบริหาร
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 4) พศ.2560
 
 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2549
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 2558/2559 พ.ศ. 2559
 
 

อ้อย


ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2553
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2549
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
 

น้ำตาล


 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2559
 
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดราคาเเละหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายน้ำตาลทราย ลงวันที่ 25 มกราคม 2559
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. 2556
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ำตาลทรายแตกต่างไปจากชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด พ.ศ. 2554
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เงื่อนไขการยกให้หรือการบริจาคน้ำตาลทราย พ.ศ. 2554
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) พ.ศ. 2551
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบน้ำตาลทราย และการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บรโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. 2550
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิต พ.ศ.2550
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายแดงที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. 2544
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทราย
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2539) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทราย 
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทราย
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) เรื่อง กำหนดคุณภาพน้ำตาลทรายแดง
 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2530 ว่าด้วยการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย
 
 
 
 
กากน้ำตาล

 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำกากน้ำตาลเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) พ.ศ. 2552
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำกากน้ำตาลเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศนอกเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2552
 
 
 
 

กลับหน้าแรก