มีผู้ชม sugarzone 9 คน

ข้อมูลการผลิต

 

  

  รายงานการผลิต

ฉบับปิดหีบ

  เขตคำนวณราคาอ้อย

  รายภาค
 

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ปี 2560/2561

รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำตาลของประทศไทย ประจำปี 2556
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ

ปีการผลิต 2560/61

 

ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2559/60
- ปีการผลิต 2558/59
- ปีการผลิต 2557/58
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 

 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ...

 

   
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑

   


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

   
   
 

 
 จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระกวดผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1. ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
       2. ร่างขอบเขตงาน(TOR)
       3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์
       4. ราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 

อ่านต่อ

  ประชาสัมพันธ์
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่ที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 พร้อม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)  ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 รับสมัครถึง 28 กพ.2561
   
  ข้อมูลจานด่วน
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 (เมษายน-มิถุนายน)
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2561 (มกราคม-มีนาคม)
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 4) พศ.2560
  ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2560/2561 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
  ออกแบบและพัฒนากลไกของเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์  วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราาคม - เมษายน 2559
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิต ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้ง หรือขยาย โรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2558
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2558

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

   
 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล 

อ่านข่าวย้อนหลัง  <ปี 2559> <ปี 2558>


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
 

   
   
 

 

 

download หนังสือ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร

 

คลิกที่นี่

   
  download หนังสือ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน - ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี   คลิกที่นี่
   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
   
   
 
 

 

 

sugarzone thailand

   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

 18 กันยายน  2561

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 
Contract Last Change
10.52s
-0.11
11.50s
-0.08
11.65s
-0.11
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 
Contract Last Change
329.10s
-1.00
331.30s
-0.90
334.60s
-1.50
 

เอทานอล

 
Contract Last Change
1.267
-0.007
1.274
-0.007
1.292
-0.007
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net